WERKING

IMG_3177.JPG
 

Een onderzoeksprocedure bestaat uit drie vaste pijlers:

intakegesprek - onderzoek - adviesgesprek


IMG_3174.JPG
  • Telefonisch of per email neemt u contact op met onze dienst en wordt het intakegesprek gepland.

  • Tijdens dit eerste gesprek verwachten wij minstens één van beide ouders. 

  • Eerst vindt het intakegesprek plaats, waarbij we de anamnese van het kind of jongere bevragen.


IMG_3176.JPG

Afhankelijk van de hulpvraag wordt een aantal onderzoeken gepland. Dit kan zijn:

  • Logopedisch-didactisch onderzoek gericht op de procesachtergrond van het lezen, spellen, rekenen, begrijpend lezen en informatieve verwerking en/of een niveaubepaling van het spraak- en taalproces.

  • Psychomotorisch onderzoek: met specifiek onderzoek naar de grove, fijne en schrijfmotoriek, visuo-motoriek en visueel-ruimtelijke vaardigheden.

  • Intelligentieonderzoek: het vaststellen van de cognitieve vaardigheden die bij het leren van belang zijn

  • Onderzoek naar de socio-emotionele ontwikkeling.

  • Aandachtsonderzoek naar de selectieve, volgehouden aandacht en de impulscontrole.

  • Afhankelijk van de vraag kan er nog bijkomend onderzoek gepland worden zoals een klasobservatie, uitgebreid oudergesprek, ....


Alle onderzoeksresultaten worden op de teamvergadering besproken om te komen tot handelingsgerichte diagnostiek. 


img_3303.jpg

Vervolgens worden de ouders voor adviesgesprek uitgenodigd. Tevens wordt getracht advies te verstrekken omtrent aanpak en begeleiding.